ALGEMENE VOORWAARDEN LIFESTREAM B.V.

LifeStream BV, gevestigd te Amsterdam, nader te noemen LS

Ingeschreven bij KvK. 7052 5676

1. ALGEMEEN

.     1.1      Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van LS vervallen.

.     1.2      Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door LS schriftelijk is bevestigd. 


.     1.3      De administratie van alle leveringen van diensten worden geacht te zijn geschied te Amsterdam; alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door LS aangegeven bankrekening te geschieden. 


.     1.4      Afspraken met en toezeggingen van personeel van LS of door LS ingeschakelde derden binden LS niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. 


.     1.5      De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan LS, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

.     1.6      Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd. 


.     1.7      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door LS met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan LS een opdracht wenst te verstrekken of verstrekt, aan haar opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie- of bijscholingsdagen op het gebied van VLOW®-borstweefselbehandelingen of anderszins wil deelnemen of daaraan deelneemt dan wel personeelsleden daaraan wil laten deelnemen of laat deelnemen, cursussen, workshops of dergelijke door haar wenst te laten verzorgen of laat verzorgen, enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met LS voert. 


.     1.8      Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden LS slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 


.     1.9      Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien LS schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde. 


.     1.10    Uitgaande E-mails van LS waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden LS op geen enkele wijze.

 

2. OFFERTES

.     2.1      Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. LS is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel de deelname aan de training, cursus of dergelijke schriftelijk heeft bevestigd. Aanbiedingen voor deelname aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen van LS zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

.     2.2      Indien een opdracht tot het verzorgen van cursussen, trainingen, workshops e.d. op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door LS of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door LS gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 


.     2.3      Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 


.     2.4      De prijzen voor deelname aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen van LS zijn - tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld - exclusief BTW. De door LS opgegeven prijzen voor het verzorgen van cursussen, trainingen, workshops e.d. in opdracht van opdrachtgever zijn – tenzij anders vermeld - exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. 


.     2.5      De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven aantal deelnemers. 


.     2.6      Indien een opdracht uitblijft, behoudt LS zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend. 


.     2.7      Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal LS gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele uitvoering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor LS kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval consumenten -in geval van deelname aan door trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen van LS - het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan LS te voldoen.

 

3. OPDRACHTEN

.     3.1      Een gegeven opdracht of reservering bindt de opdrachtgever. LS is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of reserveringsbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht of reservering. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan LS kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Reserveringsbevestigingen zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname. Het is LS te allen tijde toegestaan een bepaalde deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren. 


.     3.2      Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten kan opdrachtgever - indien deze consument is - binnen veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien. 


.     3.3      De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan LS ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door LS zijn bevestigd.

.     3.4       Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht reservering geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienstverlening te voldoen. Bij annulering van deelname aan cursussen trainingen e.d. is bij annulering tot uiterlijk zes weken voor aanvang een vergoeding van 25% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Bij annulering binnen zes weken is het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd, behalve indien wordt geannuleerd om medische redenen, onderbouwd met medische verklaring; in dat geval is ook bij annulering binnen zes weken slechts 25% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 Eventuele restitutie van reeds betaalde bedragen zal binnen vier weken na annulering plaatsvinden. Indien de opdrachtgever, na aanvang van de training, door omstandigheden, hem betreffende, waartoe te rekenen, maar daartoe niet beperkt, op medische grond, niet in staat is de (gehele) cursus of opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever (cursist). Het is niet mogelijk om de cursus door een plaatsvervanger te laten volgen. Wel kan eventueel in overleg de gemiste les(sen) ingehaald worden op een ander tijdstip en/of locatie zonder bijkomende kosten in een andere cursusgroep. Indien dit niet mogelijk is kan er gekeken worden of er een aangepaste les gegeven kan worden tegen een door LS te bepalen bedrag.

.     3.5       Bij annulering van een opdracht door LS, in verband met te weinig deelname, ziekte, of anderszins, zal de deelnemer hiervan, zo spoedig mogelijk, schriftelijk (per email) op de hoogte gesteld worden. Deze kennisgeving zal in ieder geval tenminste 7 dagen voordat de opleiding training, cursus, workshop, lezing, intervisiedag of bijscholingsdag van LS begint, gebeuren. De betaling of betalingen die door een deelnemer zijn gedaan, zullen binnen 14 dagen na de kennisgeving door LS, worden teruggestort op hetzelfde rekeningnummer als door de deelnemer voor de betaling aan LS is gebruikt.

.     3.6       Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 


.     3.7       Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden LS eerst na schriftelijke acceptatie. 


.     3.8       Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico's dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende. 


 

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

.     4.1       Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens van de deelnemer(s). 


.     4.2       Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

.     4.3       Alle door LS opgegeven data en locaties zijn onder voorbehoud. Het wijzigen van locaties of data geven opdrachtgever geen recht tot annulering en zijn evenmin aanleiding tot enigerlei schadevergoeding door LS.

.     4.4       Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd aan LS zijn verstrekt en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal LS daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet- tijdige levering door de opdracht- gever is LS gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. 


.     4.5       Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan LS kennis geeft, onverminderd het recht van LS om binnen 2 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende dienst alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat LS omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken. 


.     4.6       Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met LS voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft LS het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan LS verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. 


.     4.7       LS is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van LS een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

.     4.8       Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende een periode van 36 maanden na afloop of beëindiging van een opdracht en/of beëindiging van het VLOW®-Licentiecontract, op enigerlei wijze VLOW®-borstweefelbehandelingen te geven aan cliënten en/of een (arbeids-)overeenkomst aan te gaan met een gelicenceerde VLOW®-borstweefseltherapeut of met een aan LS verbonden docent, landelijk coördinator en/of begeleider en/of van elke vorm van publicatie of promotiewerkzaamheden die met VLOW® en/of de VLOW®-borstweefselbehandelingen en/of borstweefselbehandelingen in zijn algemeenheid in verband kunnen worden gebracht. zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 500,- voor elke week (of gedeelte daarvan) waarin één of meer VLOW®--borstweefselbehandelingen of borstweefselbehandelingen worden gegeven, respectievelijk € 5.000,- voor elke week (of gedeelte daarvan) dat een (arbeids-)overeenkomst is aangegaan met een gelicenceerde VLOW®-borstweefseltherapeut of met een aan LS verbonden docent, landelijk coördinator en/of begeleider en/of dat een publieke uiting over VLOW®, de VLOW®-borstweefselbehandelingen en/of borstweefselbehandelingen in zijn algemeenheid vermeld staat.

.     4.9       LS verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. 


.     4.10    Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van personeel, docenten en of begeleiders van of namens LS.

.     4.11    Indien tijdens de uitvoering van een door LS aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan LS onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft LS het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door LS reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

.     5.1       Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door LS een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd. 


.     5.2       De met LS overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeen- gekomen. 


.     5.3       Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke toeleveringen aan LS door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan LS van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

.     5.4       Ingeval van overmacht zal LS daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting LS het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

6. KLACHTEN EN GARANTIE

.     6.1       LS is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van LS als bindend. 


.     6.2       Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. 


.     6.3       Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 


.     6.4       Opdrachtgever zal alle door LS voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen. 


.     6.5       Indien LS een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen. 


.     6.6       LS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door de geleverde diensten door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. 


.     6.7       Om een klacht over een opleiding, training, cursus, workshop, intervisie- of bijscholingsdag te deponeren, worden de volgende stappen onderscheiden:

1.    De klager en beklaagde trachten eerst zelf een probleem middels een gesprek op te lossen.

2.    Wanneer een oplossing niet worden bereikt, kan de klacht schriftelijk worden voorgelegd aan het secretariaat van LS, Tourniairestraat 20, 1065 NK Amsterdam.

3.    De bevoegdheid tot het indienen van een klacht vervalt door verloop van 24 maanden.

De termijn vangt aan op de dag na die waarop het desbetreffende handelen of nalaten is geschied.


4.    De schriftelijke klacht moet de volgende gegevens inhouden:

a ) Naam, adres en telefoonnummer van klager;

b)  De gronden van de klacht met een omschrijving van de feiten, 
omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele correspondentie over de klacht en - indien van toepassing - hetgeen tot dan toe is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht; 


c)  Datering en ondertekening van de klacht door de klager.

5.    Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht bij het secretariaat van LS, ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging.

6.    De klager zal van LS binnen een van vier weken een schriftelijke reactie ontvangen op de klacht.

7.      Indien één of meer van de in lid 4 genoemde gegevens ontbreken zal klager door LS hiervan per ommegaande op de hoogte gesteld worden en zal klager nog gedurende 14 dagen de gelegenheid gegeven worden de ontbrekende gegevens aan te vullen. Indien de ingediende klacht dan wederom niet voldoet aan de genoemde eisen of de klager verzuimt binnen de door LS gestelde termijn van 14 dagen de ontbrekende gegevens aan te vullen, zal de LS de klacht niet-ontvankelijk verklaren. 


8.      Het secretariaat van LS tekent onverwijld de datum van ontvangst op het klaagschrift aan. 


9.      In geval van intrekking van de klacht wordt de behandeling daarvan gestaakt, tenzij LS heeft beslist dat de behandeling van de klacht, om redenen aan het algemeen belang ontleent, moet worden voortgezet.

10.   Klachten en de afhandeling worden geregistreerd en 3 jaar bewaard; 


11.   Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

12.   Indien de klacht uiteindelijk niet tot een bevredigend resultaat leidt voor de klager, kan deze zich alsnog beroepen op de klachtregeling bij de onafhankelijke accreditatieinstelling KTNO.

Het uiteindelijke oordeel van de KTNO is bindend voor LS; eventuele consequenties voor de opleiding zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

.     6.8       Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft LS niet; met name zal LS in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht, training, cursus, workshop, opleiding o.d.. 


.     6.9       Een klacht ten aanzien van bepaalde dienstverlening of werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op. 


.     6.10    Voor door derden door bemiddeling van LS geleverde zaken of diensten is LS nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken of diensten verstrekte garantie. 


.     6.11    Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

.     7.1       LS draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door LS te verrichten werkzaamheden of dienstverlening of een evenredig deel daarvan. 


.     7.2       LS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde. 


.     7.3       Elke deelname aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen is voor risico van de deelnemers. LS gaat uit van de gegevens zoals deze door of voor de deelnemers zijn verstrekt. LS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of het niet of niet tijdig melden van lichamelijke klachten of gebreken. 


.     7.4       In geen geval aanvaardt LS aansprakelijkheid voor schade of letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen, voor, tijdens of na de cursus. Evenmin aanvaardt LS aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van uitglijden of vallen. 


.     7.5       LS is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen e.d. 


.     7.6       LS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop een deelnemer aan trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen de opgedane kennis toepast later. 


.     7.7       Opdrachtgever is gehouden LS schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen LS instellen terzake van schade ontstaan door of met de geleverde dienst of opgedane kennis. 


.     7.8       Indien een opdracht tot voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting. 


.     7.9       LS verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren. 


.     7.10    Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan LS of voor wijziging daarvan, is LS niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever. 


.     7.11    Adviezen worden door LS naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. 


.     7.12    LS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan LS zijn medegedeeld of ter hand gesteld. 


.     7.13    LS aanvaardt voor door haar opgestelde behandelplannen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen. 


 

8. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

.      8.1     Opdrachtgever verplicht zich het geleverde cursusmateriaal, documentatie, behandelplannen, beschrijvingen e.d., slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

.      8.2     Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot het van LS afkomstige of door LS gebruikte cursusmateriaal, documentatie, behandelplannen, beschrijvingen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van LS, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hierin van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan LS voorbehouden.

.      8.3     Het is opdrachtgever niet toegestaan het cursusmateriaal, de documentatie, behandelplannen, beschrijvingen, werkwijzen, adviezen e.d. van LS te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LS.

 

9. BETALING

.     9.1       Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van LS daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. LS is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen. 


.     9.2       Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van LS om voor speciale acties en kortingsaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren. Betalingen voor door bij LS gevolgde trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholingsdagen dienen te allen tijde voor aanvang volledig voldaan te zijn. 


.     9.3       Betalingen voor door bij LS gevolgde trainingen, cursussen, workshops, lezingen, intervisie of bijscholings-dagen kunnen slechts in gedeelten worden voldaan, indien zulks uitdrukkelijk vóóraf is toegestaan. 


.     9.4       Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend. 


.     9.5       Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door LS een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht. 


.     9.6       Bij betaling in termijnen kan door LS een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht. 


.     9.7       Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke LS moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. 


.     9.8       Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door LS doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van LS zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan LS cederen. Opdrachtgever verleent LS reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

.     9.9      Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft LS het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door LS te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien LS aanleiding ziet zulks te verlangen.

 

10. GESCHILLEN

.     10.1    Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is. 


.     10.2     Op alle overeenkomsten en transacties van LS is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 


.     10.3    Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen - met uitzondering van het gestelde sub 6.7 - worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

#